Коментар статті 3 Закону України «Про виконавче провадження»

Коментар до статті 3 ЗУ Про виконавче провадженняКоментар статті 3 Закону України «Про виконавче провадження». Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи

Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів:

1. Виконавчі листи та накази, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України.

Згідно статті 368 Цивільного процесуального кодексу України та статті 258 Кодексу адміністративного судочинства України за кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, видається один виконавчий лист. Якщо на підставі ухваленого рішення належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним виконавчим листом. Виконавчі документи про стягнення судового збору надсилаються судом до місцевих органів державної податкової служби. Якщо судом було вжито заходи щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим листом видає копію документів, які підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову.

Відповідно до статті 116 Господарського процесуального кодексу України виконання рішення господарського суду провадиться на підставі виданого ним наказу, який є виконавчим документом. Після набрання судовим рішенням законної сили наказ видається за заявою стягувачу чи прокурору, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, або надсилається стягувачу рекомендованим чи цінним листом. Накази про стягнення судового збору надсилаються до місцевих органів державної податкової служби. Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим листом видає копію документів, що підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову. У разі повного або часткового задоволення первісного і зустрічного позовів накази про стягнення грошових сум видаються окремо по кожному позову. Якщо судове рішення прийнято на користь декількох позивачів, або проти декількох відповідачів, або якщо виконання повинно бути проведено в різних місцях, видаються накази із зазначенням тієї частини судового рішення, яка підлягає виконанню за даним наказом.

Згідно статті 56 Закону України “Про третейські суди” заява про видачу виконавчого документа може бути подана до компетентного суду (суду, господарського суду) протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом. Така заява підлягає компетентним судом протягом 15 днів з дня її надходження до суду.
Відповідно до статті 35 Закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж”, Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України та Положення про Морську арбітражну комісію при Торгово-промисловій палаті України арбітражне рішення, незалежно від того, в якій країні воно було винесено, визначається обов'язковим і при поданні до компетентного суду письмового клопотання виконується з урахуванням положень статей 35, 36 цього Закону.

Питання видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, згідно статті 122-7 Господарського процесуального кодексу України та статті 389-7 Цивільного процесуального кодексу України, розглядається господарським судом (судом) за заявою особи, на користь якої прийнято рішення третейського суду.

2. Ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом.

Ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення, які є виконавчими документами, стосуються, зокрема, застосування заходів забезпечення позову чи запобіжних заходів (накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб тощо).

3. Виконавчі написи нотаріусів.

Згідно глави 14 Закону України “Про нотаріат” та глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України — для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на правочинах, що передбачають звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів. Нотаріус вчиняє виконавчі написи: якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем; за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями — не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою вчиняється виконавчий напис, законом установлено інший строк давності, виконавчий напис вчиняється у межах цього строку. Безспірність заборгованості має бути підтверджена документами, передбаченими Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1172 від 29 червня 1999 року.

4. Посвідчення комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень таких комісій.

Згідно статей 227, 230 Кодексу законів про працю України за результатами розгляду трудового спору комісія по трудовим спорах приймає рішення в якому зазначаються: повне найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім'я та по батькові працівника, який звернувся до комісії, або його представника, дата звернення до комісії і дата розгляду спору, суть спору, прізвища членів комісії, власника або представників уповноваженого ним органу, результати голосування і мотивоване рішення комісії. Копії рішення комісії у триденний строк вручаються працівникові, власникові або уповноваженому ним органу. У разі невиконання власником або уповноваженим ним органом рішення комісії по трудових спорах у встановлений строк працівникові комісією по трудових спорах підприємства, установи, організації видається посвідчення, що має силу виконавчого листа.

5. Постанови державних виконавців про стягнення виконавчого збору, постанови державних виконавців чи приватних виконавців про стягнення витрат виконавчого провадження, про накладення штрафу, постанови приватних виконавців про стягнення основної винагороди.

Дані постанови виконавця є виконавчим документом, тому вони повинні відповідати вимогам до виконавчого документа, визначеним статтею 4 Закону України «Про виконавче провадження».

6. Постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

Відповідно до статі 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення у разі несплати правопорушником штрафу не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або внесення на неї подання прокурора такої постанови- не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

Постанови про оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, та грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, згідно статей 311, 313 КпАП України виконується державним виконавцем.

Відповідно до статті 330 КпАП України у разі невиконання порушником постанови по справі про адміністративне правопорушення в частині відшкодування майнової шкоди не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому копії постанови, а в разі оскарження такої постанови — не пізніш як через п'ятнадцять днів з дн повідомлення про залишення скарги без задоволення, вона надсилається для стягнення збитків у порядку виконавчого провадження.

7. Рішення інших державних органів та рішень Національного банку України, які законом визнані виконавчими документами.

До таких рішень відносяться, зокрема, рішення Державної фіскальної служби України про примусове стягнення єдиного соціального внеску у разі його несплати субєктом підприємницької діяльності. Виконання цього рішення покладено на державну виконавчу службу.

8. Рішення Європейського суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

Відносини, що виникають у зв'язку з обов'язком України виконати рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України, з необхідністю усунення причин порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і протоколів, з впровадженням в українське судочинство та адміністративну практику європейських стандартів прав людини, зі створенням передумов для зменшення числа заяв до Європейського суду з прав людини проти України, визначені Законом України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”.

Під рішенням Європейського суду з прав людини, яке підлягає виконанню в Україні розуміється:

  • остаточне рішення Європейського суду з прав людини у справі проти України, яким визнано порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;
  • остаточне рішення Європейського суду з прав людини щодо справедливої сатисфакції у справі проти України;
  • рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання у справі проти України;
  • рішення Європейського суду з прав людини про схвалення умов односторонньої декларації у справі проти України.

Згідно Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” виконання рішення Європейського суду з прав людини покладено на:

  • орган представництва України в Європейському суду з прав людини, яким є Міністерство юстиції України;
  • центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (здійснює списання на вказаний стягувачем банківський рахунок, а в разі його відсутності — на депозитний рахунок державної виконавчої служби коштів з відповідної бюджетної програми Державного бюджету України), яким є державна казначейська служба України;
  • державна виконавча служба України, яка згідно Закону України “Про виконавче провадження” здійснює примусове виконання судових рішень, в тому числі, і судові рішення Європейського суду з прав людини.

9. Рішення (постанови) суб’єктів державного фінансового моніторингу (їх уповноважених посадових осіб), якщо їх виконання за законом покладено на органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень

Відповідно до статті 24 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:

  • рішення (постанова) суб'єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб'єкта первинного фінансового моніторингу штрафних санкцій, передбачених цією статтею, є виконавчим документом.

У разі невиконання суб'єктом первинного фінансового моніторингу рішення (постанови) суб'єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування штрафних санкцій у встановлений строк воно (вона) передається суб'єктом державного фінансового моніторингу до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.

Підписатися
Повідомлення про
guest

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

0 Коментар
Вбудовані відгуки
Переглянути всі коментарі