Стаття 56 Закону України «Про виконавче провадження»

Стаття 56 ЗУ Про виконавче провадженняСтаття 56. Арешт і вилучення майна (коштів) боржника

1. Арешт майна (коштів) боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення.

2. Арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника.

Арешт на рухоме майно, що не підлягає державній реєстрації, накладається виконавцем лише після проведення його опису.

Постанова про арешт майна (коштів) боржника виноситься виконавцем під час відкриття виконавчого провадження та не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна.

Виконавець за потреби може обмежити право користування майном, здійснити опечатування або вилучення його у боржника та передати на зберігання іншим особам, про що він виносить постанову або зазначає обмеження в постанові про арешт. Вид, обсяг і строк обмеження встановлюються виконавцем у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей майна, його значення для власника чи володільця, необхідності використання та інших обставин.

3. Арешт накладається у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів та основної винагороди приватного виконавця на все майно боржника або на окремі речі.

4. Копії постанов, якими накладено арешт на майно (кошти) боржника, виконавець надсилає банкам чи іншим фінансовим установам, органам, що здійснюють реєстрацію майна, реєстрацію обтяжень рухомого майна, в день їх винесення.

5. Про проведення опису майна (коштів) боржника виконавець виносить постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника.

У разі прийняття виконавцем рішення про обмеження права користування майном, здійснення опечатування або вилучення його у боржника та передачі на зберігання іншим особам проведення опису є обов’язковим.

У постанові про опис та арешт майна (коштів) боржника обов’язково зазначаються:

1) якщо опису підлягає земельна ділянка — її розмір, цільове призначення, наявність комунікацій тощо;

2) якщо опису підлягає будівля, споруда, приміщення, квартира — загальна площа, кількість кімнат (приміщень), їх площа та призначення, матеріали стін, кількість поверхів, поверх або поверхи, на яких розташоване приміщення (квартира), інформація про підсобні приміщення та споруди;

3) якщо опису підлягає транспортний засіб — марка, модель, рік випуску, об’єм двигуна, вид пального, пробіг, комплектація, потреба у ремонті, колір тощо.

Копія постанови про опис та арешт майна (коштів) надається сторонам виконавчого провадження.

6. Перешкоджання вчиненню виконавцем дій, пов’язаних із зверненням стягнення на майно (кошти) боржника, порушення заборони виконавця розпоряджатися або користуватися майном (коштами), на яке накладено арешт, а також інші незаконні дії щодо арештованого майна (коштів) тягнуть відповідальність, установлену законом.

7. Вилучення арештованого майна з передачею його для реалізації здійснюється у строк, встановлений виконавцем, але не раніше ніж через п’ять робочих днів після накладення арешту. Продукти та інші речі, що швидко псуються, вилучаються і передаються для продажу негайно після накладення арешту.

8. Виявлені під час опису цінні папери, а також ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лом і окремі частини таких виробів, на які накладено арешт та/або які підлягають конфіскації в дохід держави, підлягають обов’язковому вилученню і не пізніше наступного робочого дня передаються на зберігання банкам України відповідно до умов договорів, укладених з органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями. Арешт на цінні папери накладається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9. Під час проведення опису майна боржника — юридичної особи та накладення арешту на нього виконавець також використовує відомості щодо належного боржнику майна за даними бухгалтерського обліку.

10. У порядку, встановленому цією статтею, виконавець, в провадженні якого знаходиться виконавче провадження, за заявою стягувача чи з власної ініціативи може накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках (вкладах) чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах і належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Такий арешт знімається, якщо протягом п’яти днів з дня його накладення стягувач не звернеться до суду про звернення стягнення на грошові кошти такої особи в порядку, встановленому процесуальним законом.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо застосування виконавцями положень ЗУ «Про виконавче провадження»

Ця стаття регламентує порядок арешту і вилучення майна (коштів) боржника.

Законодавцем введено поняття постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника, також встановлено, що така постанова щодо арешту рухомого майна, яке не підлягає державній реєстрації, складаєтсья виконавцем лише після проведення його опису.

Визначено, що постанова про арешт майна (коштів) боржника виноситься виконавцем під час відкриття виконавчого провадження та не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна.

Після виявлення майна (коштів) боржника виконавець проводить опис та арешт цього майна (коштів), про що виносить постанову.

У постанові про опис та арешт майна (коштів) боржника повинні бути вказані:

 • назва кожного внесеного в постанову предмета і його відмінні ознаки (вага, метраж, розмір, форма, вид, колір, товарний знак, проби, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо);
 • якщо опису підлягає земельна ділянка — її розмір, цільове призначення, наявність комунікацій тощо;
 • якщо опису підлягає будівля, споруда, приміщення, квартира — загальна площа, кількість кімнат (приміщень), їх площа та призначення, матеріали стін, кількість поверхів, поверх або поверхи, на яких розташоване приміщення (квартира), інформація про підсобні приміщення та споруди;
 • якщо опису підлягає транспортний засіб — марка, модель, рік випуску, об’єм двигуна, вид пального, пробіг, комплектація, потреба у ремонті, колір тощо.
 • якщо вилучені предмети мають ознаки дорогоцінних металів, каменів органічного та неорганічного утворення, перлів тощо, то вони ретельно описуються з визначенням усіх особливих ознак, відповідним чином пакуються в конверт, прошиваються, підписуються виконавцем та іншими учасниками, які були присутніми під час опису;
 • якщо проводилось опечатування предмета, зазначається, які предмети, приміщення, сховища були опечатані, кількість накладених печаток та спосіб опечатування;
 • прізвище, ім’я та по батькові особи, якій передано майно на зберігання, а якщо майно передано на зберігання не боржнику, а іншій особі, – паспортні дані, її місце проживання (далі – зберігач);
 • відмітка про роз'яснення зберігачеві майна обов'язків із збереження майна, попередження про кримінальну та іншу відповідальність, встановлену законодавством, за його розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт;
 • якщо виконавець установив зберігачеві обмеження права користуватися майном, зазначаються вид, обсяги і строки обмеження;
 • відмітка про роз'яснення сторонам виконавчого провадження або заставодержателю про можливість у 10-денний строк з дня винесення постанови досягти згоди щодо вартості майна та необхідність письмово повідомити про це виконавця;
 • зауваження або заяви стягувача, боржника, осіб, що були присутні при описі.

Постанова про опис та арешт майна (коштів) підписується виконавцем, понятими, зберігачем майна, боржником та стягувачем, їх представниками, а також іншими особами, які були присутні при проведенні опису майна (коштів).

У разі відмови від підпису осіб, що були присутні при виконанні, про це робиться відмітка в постанові.

Якщо опис і арешт майна (коштів) здійснюються на виконання рішення про забезпечення позову, виконавець передає арештоване майно на зберігання боржнику або його представнику.

Іншій особі майно на зберігання може бути передано лише у випадку відсутності боржника чи його відмови від прийняття майна на зберігання, а також у випадку, якщо судовим рішенням визначено іншу особу, якій необхідно передати майно на зберігання.

Якщо опис і арешт майна здійснюються за участю сторін виконавчого провадження (їх представників), постанова про опис та арешт майна (коштів) складається в трьох примірниках.

Перший примірник залишається у провадженні виконавця, інші – видаються під підпис сторонам виконавчого провадження.

Якщо описане майно передано на зберігання не боржникові чи його представнику, а іншій особі, то постанова про опис та арешту майна (коштів) складається в чотирьох примірниках.

Перший примірник залишається у провадженні виконавця, а інші – вручаються зберігачеві майна та сторонам виконавчого провадження під підпис.

Державним виконавцям не зрозуміло до якої саме категорії відноситься рухоме майно, яке не підлягає державній реєстрації.

Стаття 181 Цивільного кодек­су України містить поняття не­рухомих та рухомих речей.

До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать зе­мельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх при­значення (наприклад, будинки, квартири, гаражі, склади, вироб­ничі споруди).

Режим нерухомої речі може бути поширений зако­ном на автотранспортні засоби, повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають дер­жавній реєстрації.

Рухомими речами є речі, які можна вільно переміщувати у про­сторі (наприклад, побутова техніка, комп’ютерне обладнання, одяг тощо).

Особливості звернення стягнення на рухоме майно полягають у тому, що воно, як правило, ніде не зареєстроване.

Не зареєстроване рухоме майно виявляється шляхом виходу за місцем проживання (якщо боржником є фізична осо­ба) або місцем знаходження (якщо боржником є юридична особа) з ме­тою перевірки майнового стану боржника.

У відповідності до ч.2 ст.56 Закону арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника.

Арешт на рухоме майно, що не підлягає державній реєстрації, накладається виконавцем лише після проведення його опису.

Підписатися
Повідомлення про
guest

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

34 Коментар
більшість голосів
новіше старіше
Вбудовані відгуки
Переглянути всі коментарі
Богдан

Доброго дня! Наклали арешт на будинок по виконавчому провадженню, якщо виплати йдуть, то чи мають право виставити його на реалізацію і які нормативні акти це регулюють? Дяую!

Диана

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, сегодня получила письмо от приватного виконавця, что открыто приватне провадження. Какая-то коллекторская компания обратилась к нотариусу, а тот к виконавцю о принудительном возмещении долга. Чем это грозит и чего от них ждать? У нас теперь уже и в суд не подают? Кто хочет , тот и принудительно отбирает деньги у людей? Благодарю за ответ

Каріна

Доброго дня, скажіть будь ласка ,чи можуть накласти арешт на майно,якщо воно мені не належить ,а тільки прописана.

Юра

Банк заблокировал карту на которую приходит зарплата на основании исполнительной службы это законно? Как быть за что жить?

Александр

Добрый день, мне пришло сегодня письмо «Постанова про арешт майна боржника» на имя бывшего владельца моего дома, дом был куплен 2 года назад и полностью переоформлен на меня, подскажите пожалуйста что делать и могут ли наложить арест на моё имущество за неуплату алиментов бывшего владельца.

алексей

Добрый день в 26.05.18.получил ПОСТАНОВУ про в1дкриття виконавчого провадження от17.05.18.На конверте дата отправки 24.05.18.Постанова за яко бы не уплаченый штраф который оплачен своевремянно квитанции сохранены.В Едином держ реестре постанова про арест майна копии которой мне не было прислано.Какие должны быть мои действия из за халатности и не компитенции органов виконавчо1 службы?

Юлиан

У меня был оформлен договор займа, не смог вернуть средства , подали в суд , суд прислал письмо: арешт на все майно.

Имущества на мне ни какого нет, по адресу регистрации не проживаю более 10 лет, официальных доходов не имею.

Какие действия будут принимать гос органы и как будут действовать в этой ситуации? Как можно решить вопрос с стороной которая подала иск? Желательно без судовых сборов

Татьяна

На нерухоме майно був накладений арешт.

Реєстраційний номер обтяження: 7271523

Зареєстровано: 28.05.2008 за № 7271523 реєстратором: Ясинуватська державна нотаріальна контора.

Дайте будь ласко відповідь про інформацію за що арешт, і який розмір боргу ,і як я можу вирішити цю проблему.

Сергей

Добрый день. Приобрел автомобиль по доверенности. При переоформлении в «МРЭО»он оказался в аресте и розыске.Позвонил в ДВС (г.Северодонецк)спросил какая сумма,и могу ли я решить вопрос сам, т.к. хозяин авто (должник) уехал на ПМЖ в РФ. Сказали платить от имени должника, дали реквизиты. Есть ли какие то гарантии, что после оплаты арест и розыск будет снят. И что не встречу просто оплатив ЧАСТЬ долга наложенные именно на авто, есть ли вариант что это не весь долг и что при наличии только «генералки» я могу закрыть этот вопрос и переоформить авто?

Сергей

Добрый день. Приобрел автомобиль по доверенности. При переоформлении в «МРЭО»он оказался в аресте и розыске.Позвонил в ДВС (г.Северодонецк)спросил какая сумма,и могу ли я решить вопрос сам, т.к. хозяин авто (должник) уехал на ПМЖ в РФ. Сказали платить от имени должника, дали реквизиты. Есть ли какие то гарантии, что после оплаты арест и розыск будет снят. И что не встряну просто оплатив ЧАСТЬ долга наложенные именно на авто, есть ли вариант что это не весь долг и что при наличии только «генералки» я могу закрыть этот вопрос и переоформить авто?Какие сроки вынесения постановления о снятии ареста и соответственно снятия авто с…  Детальніше »

Леонід

Доброго дня

Чи може натаріус відмовити в оформленні спадщини, бо на мені, спадкоємці, висить виконавчий арешт

Олена

Доброго дня. Сьогодні в поштовій скриньці квартири моєї родички знайшли листа. Акт опису майна на мою квартиру за адресою в якій я приписана з малолітнім сином. На якій підставі це зроблено і куди мені звертатися щоб це вияснити? Я знаходжусь за кордоном. Ніяких кредитів не брала, залогів не робила, не була підприємцем, 4 роки тому звільнилась з державної служби. Не знаю причини. Допоможіть прошу

Новіков Євген

Яким нормативно-правовим актом регулюється порядок і умови зберігання цінних паперів, на які накладено арешт, замість постанови N 489 від 04.10.99 яка втратила чинність?

Виталий

Добрый день подскажите как снять арест если долг погашен

Олена

Доброго дня! Чи може держвиконавець описати та накласти арешт на майно боржника (юрособа), якщо за Статутом майно підприємства є власністю Засновника? Та чи може стягувач бути присутнім при описі такого майна?

Олександр

Доброго дня! Якщо арешт на нерухомість було накладено наступного дня після закриття провадження у звя.зку зі смертю відповідача? Провадження завершено, а а арешт існує вже 2 роки. Як його зняти для вступу в права наслідування?

оля

здравствуйте !!

оформляли договор ,окна в рассрочку,но потом написали отказ ,но окна пришли ,но их не взяли ,был суд ,теперь звонят и говорят что будут описывать имущество,человек не работает ,живет в доме отца с отцом и братом ,что могут описать в таком случае

Светлана

Ст.56 ЗУ на что накладывается арест за долг в 5,000грн,если имущества нет?

Інна

Доброго дня. Чи може чоловік купити майно і оформити на себе, якщо на жінку відкрите виконавче провадження.? Чи не буде майно арестоване?

Микола

Добрий день. Підкажіть будь ласка який штраф за несвоєчасну оплату виконавчого провадження?

Елена

Здравствуйте. Такой вопрос.

Мне наложили арест на мои счета, за неуплату коммунальных послуг,я там только прописана,но нежыву,хочу узнать я могу вписаться с квартиры, и нечего неплатить????

Сергей

Если ранее исполнительной службой было вынесено решение о вычете 20" от песии на погашение кредита, то могут ли пересмотреть это решение и вынести новое на арест земельного пая?

Ирина

Добрый день, брат взял интернет кредит «Быстрозайм» 3000 грн, когда хотели погасить они сообщили что перепродали его, связаться с третим лицом не могли ( известно было только имя отчество и номер мобильного который не отвечал), спустя год пришло письмо уже от коллекторов что сумма 53 000 грн!!! и приедут описывать имущество. Хотя до этого никаких писем не было. Он имущества не имеет, от родителей выписан, работает за границей. Что грозит в таком случае? Спасибо

Инна

Добрый день . Сегодня были арестованы мои счета , согласно постановлению об открытии исполнительного провадження . В том числе и счет , на который я получаю детское пособие как одинокая мама. И сняты средства с этого счета. Это правомерно?