Порядок витребування та проведення перевірки виконавчого провадження

ПОРЯДОК
витребування та проведення перевірки виконавчого провадження

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про державну виконавчу службу", «Про виконавче провадження» та з метою встановлення єдиного механізму витребування і проведення перевірки виконавчих проваджень.

1.2. Порядок поширюється на всі виконавчі провадження, які перебувають на виконанні в органах державної виконавчої служби (далі — орган ДВС), у тому числі на зведені виконавчі провадження.

1.3. Контроль за додержанням цього Порядку та дотриманням строків перевірки виконавчих проваджень здійснюють директор Департаменту державної виконавчої служби (далі — Департамент ДВС) та його заступники, начальники відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі (далі — регіональні органи ДВС).

2. Підстави перевірки законності виконавчих проваджень

2.1. Перевірка законності виконавчого провадження посадовими особами, зазначеними у пункті 3.1 цього Порядку, може проводитись:
2.1.1. За дорученням вищестоящої посадової особи.
Доручення в Департамент ДВС може бути надане керівництвом Мін'юсту України (Міністром юстиції України, Першим заступником Міністра, заступником Міністра (куратором державної виконавчої служби) та директором Департаменту ДВС, а доручення в регіональний орган ДВС може надаватися керівництвом Департаменту ДВС (директором Департаменту ДВС, його Заступниками, начальниками відділів та їх заступниками) та начальником відповідного регіонального органу ДВС.
Начальники відділів у Департаменті ДВС та їх заступники надають відповідні доручення регіональним органам ДВС щодо перевірки виконавчого провадження за погодженням з директором Департаменту ДВС чи його заступником.
Доручення вищестоящої посадової особи надається у письмовій формі.
2.1.2. З власної ініціативи.
При прийнятті рішення про доцільність проведення перевірки виконавчого провадження заступником директора Департаменту ДВС, він письмово інформує про це директора Департаменту ДВС, а при прийнятті такого рішення заступником начальника регіонального органу ДВС, він письмово інформує начальника цього органу ДВС.
2.1.3. Під час розгляду скарги на постанову начальника підпорядкованого органу ДВС, винесеної за результатами розгляду скарги на дії (бездіяльність) державного виконавця, інших посадових осіб ДВС.
З метою належного розгляду скарги на постанову начальника підпорядкованого органу ДВС, винесеної за результатами розгляду скарги на дії (бездіяльність) державного виконавця, інших посадових осіб ДВС, виконавче провадження підлягає обов'язковому витребуванню та перевірці.
2.1.4. При оскарженні у порядку та строки, встановлені Законом України «Про виконавче провадження», постанов про перевірку, проведення чи результати перевірки виконавчого провадження, винесених посадовими особами, визначеними пунктом 3.1 цього Порядку.

2.2. Витребуванню для проведення перевірки підлягають виконавчі провадження, що знаходяться на виконанні у відповідному органі ДВС.

2.3. Матеріали по завершених виконавчих провадженнях підлягають витребуванню у разі:
надходження у порядку та строки, встановлені Законом України "Про виконавче провадження", скарги на постанову начальника підпорядкованого органу ДВС, винесеної за результатами розгляду скарги на дії (бездіяльність) державного виконавця, інших посадових осіб ДВС;
оскарження у порядку та строки, встановлені Законом України "Про виконавче провадження", постанов державного виконавця про закінчення виконавчого провадження чи повернення виконавчого документа;
оскарження у порядку та строки, встановлені Законом України "Про виконавче провадження", постанов про проведення перевірки, витребування та результати перевірки виконавчих проваджень.

3. Організація витребування та проведення перевірки виконавчого провадження

3.1. Перевірити законність виконавчого провадження мають право:
директор Департаменту ДВС та його заступники — виконавче провадження, що знаходиться на виконанні у будь-якому структурному підрозділі органів ДВС;
начальники регіональних органів ДВС, їх заступники - виконавче провадження, що знаходиться на виконанні підрозділів примусового виконання рішень цих органів та територіальних органів ДВС, що їм підпорядковані.

3.2. Про проведення перевірки виконавчого провадження та його витребування відповідною посадовою особою виноситься вмотивована постанова.
У постанові зазначаються:
підстави витребування даного виконавчого провадження;
в мотивувальній частині — обставини, що зумовили проведення перевірки та витребування виконавчого провадження, а у разі прийняття рішення про зупинення виконавчого провадження також обґрунтування необхідності зупинення виконавчого провадження на час його перевірки.
При прийнятті рішення про доцільність проведення перевірки виконавчого провадження з власної ініціативи обґрунтовується необхідність здійснення такої перевірки з обов'язковим зазначенням об'єктивності можливих негативних наслідків її не проведення, які можуть суттєво вплинути на хід виконання або мати резонансне значення;
в резолютивній частині — реквізити витребуваного виконавчого провадження та орган ДВС, в якому воно знаходиться на виконанні,
строки здійснення перевірки виконавчого провадження з моменту його надходження до органу ДВС, який його витребував, чи підлягає воно зупиненню на строк проведення перевірки, а також посадові особи, на яких покладається обов'язок направлення даного виконавчого провадження до органу ДВС, що здійснюватиме його перевірку, та строки направлення для перевірки виконавчого провадження.

3.3. Постанова про проведення перевірки виконавчого провадження та його витребування складається в декількох примірниках, зокрема:
один примірник постанови про проведення перевірки виконавчого провадження та його витребування надсилається до органу ДВС, у провадженні якого знаходиться виконавче провадження, що перевіряється;
у разі витребування виконавчого провадження для проведення перевірки посадовою особою регіонального органу ДВС з власної ініціативи примірник постанови також надсилається до Департаменту ДВС у день її винесення;
другий примірник постанови залишається в органі ДВС, який витребує виконавче провадження;
у разі витребування виконавчого провадження для проведення перевірки із територіального органу ДВС Департаментом ДВС примірник постанови також надсилається регіональному органу ДВС, у підпорядкуванні якого знаходиться відповідний територіальний орган ДВС;
якщо перевірка виконавчого провадження здійснюється регіональним органом ДВС за дорученням вищестоящої посадової особи, то примірник постанови також надсилається цій посадовій особі.

3.4. У разі зупинення виконавчого провадження постановою посадової особи про проведення перевірки та витребування даного провадження, державний виконавець, у провадженні якого перебуває відповідне виконавче провадження, при направленні його до органу ДВС, що здійснюватиме перевірку, виносить постанову про зупинення цього виконавчого провадження на підставі пункту 6 частини першої статті 34 Закону.

3.5. "Витребуване виконавче провадження доставляється з супроводжувальним листом до регіонального органу ДВС не пізніше наступного робочого дня з моменту винесення постанови про його витребування, до Департаменту ДВС — не пізніше трьох робочих днів. Долучені до виконавчого провадження документи повинні бути прошнуровані, пронумеровані, з описом документів згідно з вимогами Інструкції з діловодства в органах ДВС.
Опис документів підписується державним виконавцем, який оформив виконавче провадження, із зазначенням біля підпису свого прізвища та дати складання опису.
Виконавчі провадження з великою кількістю документів формуються в окремі томи з кількістю аркушів не більше 250 в кожному.
Кожен том провадження оформляється окремо, має власну нумерацію аркушів і власний опис.

3.7. Перевірка законності виконавчого провадження проводиться протягом 3 робочих днів, а зведеного виконавчого провадження - протягом 5 робочих днів, після надходження витребуваного виконавчого провадження.

3.8. Про результати перевірки виконавчого провадження посадовою особою, яка його витребовувала, виноситься постанова, що є обов'язковою для виконання державними виконавцями та підлеглими посадовими особами органів ДВС.
У постанові зазначаються:
підстави здійснення перевірки даного виконавчого провадження;
в мотивувальній частині — коротко зміст проведених виконавчих дій та їх відповідність вимогам чинного законодавства.
в резолютивній частині надається висновок з урахуванням вимог чинного законодавства щодо дій державного виконавця у виконавчому провадженні;

визначається особу, яку зобов'язано вжити заходів щодо усунення порушень законодавства (у разі їх виявлення);

особу, на яку покладено здійснення контролю за виконанням цієї постанови;
встановлюється строк виконання даної постанови; інша необхідна інформація;

коло осіб, яким надсилаються копії постанови та порядок її оскарження.
У постанові про результати перевірки виконавчого провадження за скаргою на постанову начальника підпорядкованого органу ДВС, винесеної за результатами розгляду скарги на дії (бездіяльність) державного виконавця, інших посадових осіб ДВС чи при оскарженні постанови про проведення перевірки, витребування та результати перевірки виконавчого провадження зазначається:
в мотивувальній частині — правові висновки оскаржуваної постанови з урахуванням вимог чинного законодавства;
в резолютивній частині — підлягає скарга задоволенню чи ні;

у разі задоволення скарги вирішується питання про скасування оскаржуваної постанови; визначається особу, яку зобов'язано вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків;

особа, на яку покладено здійснення контролю за виконанням цієї постанови;

встановлюється строк виконання даної постанови;

інша необхідна інформація;

коло осіб, яким надсилаються копії постанови та порядок її оскарження.

3.9. Постанова про результати перевірки виконавчого провадження виноситься в декількох примірниках, які надсилаються у відповідності до пункту 3.3 цього Порядку.

3.10. Після закінчення перевірки оригінал виконавчого провадження повертається до органу ДВС, у провадженні якого воно знаходиться.

3.11. Посадова особа, яка здійснювала перевірку виконавчого провадження і виявила порушення вимог закону, зобов'язана забезпечити безпосередній контроль за даним виконавчим провадженням до повного усунення виявлених порушень.
У разі невиконання вимог, передбачених постановою про результати перевірки виконавчого провадження, державний виконавець несе дисциплінарну відповідальність, встановлену законом.

4. Прикінцеві положення

4.1. Постанови про перевірку та витребування виконавчого провадження та постанови про результати їх перевірки підлягають обліку в Журналі обліку постанов про проведення перевірки, витребування та результати перевірки виконавчих проваджень (додається).
Відповідні записи вносяться до Журналу в день винесення посадовою особою постанови про проведення перевірки виконавчого провадження та його витребування та постанови про результати перевірки виконавчого провадження.

4.2. Після проведення перевірки виконавчого провадження оригінали постанови про проведення перевірки виконавчого провадження та його витребування та постанови про результати перевірки виконавчого провадження зберігаються у матеріалах виконавчого провадження.
Після проведення перевірки виконавчого провадження за скаргою на постанову начальника підпорядкованого органу ДВС, винесеної за результатами розгляду скарги на дії (бездіяльність) державного виконавця, інших посадових осіб ДВС, оригінал такої скарги та постанови про задоволення чи відмову в задоволенні скарги зберігаються в матеріалах виконавчого провадження, а копії цієї скарги та постанови долучаються до загального провадження (листування) з громадянами, юридичними особами.

4.3. Копії постанов про перевірку та витребування виконавчих проваджень та постанов про результати їх перевірки зберігаються в окремих справах відповідно до номенклатури справ Департаменту ДВС чи відповідного органу ДВС.

З оригіналом документа можете ознайомитися тут

Підписатися
Повідомлення про
guest

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

0 Коментар
Вбудовані відгуки
Переглянути всі коментарі