Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та митних органів при переданні майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядженні ним

ПОРЯДОК
взаємодії органів державної виконавчої служби та митних органів при переданні майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядженні ним

1. Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та митних органів при переданні майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядженні ним (далі — Порядок) розроблено відповідно до Митного кодексу України, Закону України «Про виконавче провадження» з метою врегулювання механізму передачі вилученого митними органами та конфіскованого за судовими рішеннями майна органам державної виконавчої служби, подальшого інформування про здійснене розпорядження ним та взаємодії представників митних органів та державних виконавців під час здійснення такої діяльності.

2. Дія цього Порядку поширюється на майно, в тому числі транспортні засоби, вилучене митними органами і конфісковане на підставі судових рішень, а також на майно з обмеженим терміном зберігання, що потребує невідкладного розпорядження.

3. Метою взаємодії є забезпечення виконання завдань з мобілізації коштів до Державного бюджету України шляхом вжиття дієвих заходів щодо забезпечення визначення реальної вартості конфіскованого майна, а також якісного та своєчасного оформлення необхідних документів при роботі з конфіскованим майном.

4. Облік, попередня оцінка, а також відповідальність за зберігання конфіскованого за рішеннями судів майна до моменту його вилучення державним виконавцем або передачі торговельній організації покладаються на митні органи та здійснюються відповідно до Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 N 1724 (зі змінами) (далі - Порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним).

5. Протягом першого кварталу року за участю керівників або уповноважених ними посадових осіб органів державної виконавчої служби, які задіяні в процесі розпорядження конфіскованим за рішенням суду майном, та митних органів, якими це майно було вилучено, проводиться робоча нарада, на якій розглядаються результати роботи в минулому році та виносяться в межах компетенції рішення для покращення взаємодії.

6. З метою забезпечення розпорядження конфіскованим майном у разі неможливості його реалізації начальниками відділів державної виконавчої служби, які здійснюють виконання рішень про конфіскацію майна, вилученого митними органами, утворюються комісії, передбачені пунктом 11 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 N 985 (зі змінами) (далі — Порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби).

Засідання комісії відбуваються на вимогу державного виконавця у встановлений ним строк та є повноважними у випадку присутності не менше 2/3 членів комісії.

Головує на засіданні комісії представник органу державної виконавчої служби.

Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів. У разі якщо голоси розділилися порівну, голова комісії має ухвальний голос.

7. Для своєчасного визначення вартості майна після нарахування усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначеного майна через митний кордон України, митний орган розпочинає вчиняти дії щодо оформлення відповідної довідки за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, одразу після отримання рішення суду про конфіскацію цього майна. Вартість майна після нарахування усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначеного майна через митний кордон України, визначається митним органом як сума митної вартості майна та розміру податків і зборів, розрахованих відповідно до цієї митної вартості.

8. Після відкриття виконавчого провадження щодо виконання рішення суду про конфіскацію майна державний виконавець невідкладно з'ясовує у митного органу місцезнаходження майна, що підлягає опису та арешту, та умови його зберігання (приміщення (майданчик) належить митному органу, орендується або використовується за договором зберігання) для організації його подальшого зберігання. У разі необхідності на вимогу державного виконавця митний орган надає вказану інформацію у письмовому вигляді.
Опис та арешт майна проводяться у строк не пізніше п'яти днів з моменту відкриття виконавчого провадження.
На призначений державним виконавцем день проведення опису та арешту майна митний орган повинен забезпечити безперешкодний доступ та супроводження державного виконавця, суб'єкта оціночної діяльності, понятих, інших осіб, залучених державним виконавцем, до майна, що підлягає опису та арешту.

9. Державний виконавець за участю суб'єкта оціночної діяльності оглядає майно, що підлягає конфіскації, ознайомлюється із супровідними документами на нього і складає акт опису й арешту майна, в якому зазначаються відомості про майно та його вартість після нарахування усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначеного майна через митний кордон України.

Матеріально відповідальна особа митного органу визначається в акті опису та арешту зберігачем майна лише у разі зберігання конфіскованого майна у власному приміщенні (на майданчику) митного органу. В таких випадках митний орган зобов'язаний в установлений державним виконавцем строк здійснити передачу майна визначеній спеціалізованій торговельній організації.

У випадку якщо майно зберігається не у власному приміщенні (на майданчику) митного органу, державний виконавець визначає зберігачем майна організацію, яка його зберігає, або одну зі спеціалізованих організацій, якій надано право реалізації арештованого державними виконавцями майна. Спеціалізована організація, яка взяла на зберігання конфісковане за рішенням суду майно, отримує переважне право реалізації цього майна. Про визначення зберігача державний виконавець зазначає в акті опису й арешту майна.

Передання майна митним органом зберігачу здійснюється одразу після його опису та арешту на підставі акта приймання-передачі майна (за формою, наведеною у додатку 2) від митного органу організації-зберігачу та з оформленням митним органом видаткової накладної.

Подальші дії щодо узгодження вартості майна, визначеної суб'єктом оціночної діяльності, проводяться відповідно до вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, та цього Порядку.

10. Акт опису й арешту майна підписується державним виконавцем, представником митного органу, понятими, зберігачем майна, іншими особами, які були присутні при описі майна. Акт опису й арешту майна складається у трьох примірниках (у разі якщо зберігачем майна визначено митний орган — у двох примірниках).

Перший залишається у провадженні державного виконавця, другий та третій видаються представнику митного органу і зберігачу майна під розписку на першому примірнику.

Довідка митного органу про визначення вартості майна після нарахування усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначеного майна через митний кордон України, є невід'ємною частиною кожного примірника акта опису й арешту майна.

Копія довідки передається в процесі опису та арешту майна через державного виконавця суб'єкту оціночної діяльності для врахування ним під час визначення ринкової вартості майна.

11. Копія звіту про оцінку майна направляється митному органу державним виконавцем у строки, встановлені пунктом 9 Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним.

У разі незгоди державного виконавця чи представника митного органу зі звітом про оцінку майна з ініціативи особи, що заперечує, приймається рішення про проведення його рецензування в порядку, установленому законодавством.

Якщо письмовим запитом про необхідність проведення рецензування звіту про оцінку майна встановлюється вимога щодо надання висновку про вартість майна, така вимога задовольняється шляхом проведення оцінки майна. У цьому випадку рецензент здійснює або забезпечує здійснення оцінки майна в порядку, встановленому нормативно-правовими актами з оцінки майна.

Заборонено передання на реалізацію або безоплатне передання конфіскованого майна до повного узгодження оцінки такого майна державним виконавцем та митним органом.

Якщо розмір податків і зборів перевищує ринкову вартість майна, визначену рецензентом, комісія, визначена пунктом 6 цього Порядку, може прийняти рішення про недоцільність передачі майна на реалізацію та подальше розпорядження ним у порядку, встановленому законодавством.

У разі коли передане на реалізацію майно не буде продано протягом двох місяців, воно підлягає переоцінці. Державний виконавець переоцінює майно за участю представника спеціалізованої торговельної організації у присутності представників митного органу, органу державної податкової служби та фінансового органу.

Розмір переоцінки не повинен перевищувати 20 відсотків вартості, узгодженої державним виконавцем та митним органом. Якщо майно не реалізовано протягом місяця після проведення переоцінки, проводиться додаткова переоцінка у такому самому порядку.

12. Дата передання конфіскованого майна від зберігача спеціалізованій організації, яка здійснюватиме його реалізацію, якщо ця організація не була попередньо визначена його зберігачем, призначається державним виконавцем на один з наступних десяти робочих днів після визначення спеціалізованої торговельної організації.

Якщо зберігачем майна визначено митний орган, державний виконавець після визначення на конкурсних умовах спеціалізованої торговельної організації, яка здійснюватиме реалізацію майна, повідомляє про це митному органу та визначає на один з наступних десяти робочих днів строк передачі майна. У встановлений державним виконавцем строк представники спеціалізованої торговельної організації прибувають до місця зберігання майна, і відповідальні посадові особи митного органу зобов'язані здійснити дії, необхідні для передачі цього майна спеціалізованій торговельній організації.

Передача майна здійснюється у присутності державного виконавця.

13. Перші примірники акта приймання-передачі майна та видаткової накладної, а також копія звіту про оцінку майна суб'єктом оціночної діяльності залишаються у справах митного органу.

14. Майном, що швидко псується або має обмежений строк зберігання, мають право розпоряджатися в установленому законодавством порядку митні органи.

Швидкопсувне майно передається митним органом для реалізації, а за наявності ознак псування, непридатності до використання чи загрози санітарно-епідеміологічному благополуччю населення — для утилізації, знищення чи на переробку, з дотриманням вимог діючого порядку розпорядження відповідною категорією майна.

У разі якщо митний орган здійснив розпорядження майном до винесення рішення суду про його конфіскацію, митний орган негайно після отримання постанови про відкриття виконавчого провадження надає державному виконавцю інформацію про спосіб розпорядження майном з доданням копій підтверджувальних документів.

Після отримання вказаних документів державний виконавець закінчує виконавче провадження на підставі пункту 8 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження».

15. Розпорядження вилученими митними органами і конфіскованими за рішеннями судів лікарськими та медичними препаратами, наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами шляхом передачі їх для знищення чи утилізації, а також зброєю та боєприпасами шляхом передачі органам МВС, а також іншим майном (за винятком валютних цінностей, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також культурних цінностей) здійснюється митними органами на підставі відповідного доручення державного виконавця (додаток 3).

16. Якщо майно, в тому числі транспортні засоби, передані органам державної виконавчої служби, за рішенням комісії, визначеної пунктом 6 цього Порядку, не може бути реалізоване, заборонене для експлуатації та яке не реалізоване в порядку, передбаченому Порядком розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, таке майно передається безоплатно в установленому порядку або знищується (утилізується).

При прийнятті комісією рішення про безоплатну передачу майна орган державної виконавчої служби розміщує інформацію щодо цього майна на веб-сайті з питань реалізації арештованого державними виконавцями майна. Якщо протягом місяця з моменту розміщення повідомлення жодна з осіб, яким надано право безоплатного отримання майна, не звернулася до державного виконавця щодо його отримання, державний виконавець виносить на розгляд комісії питання щодо знищення (утилізації) майна. Рішення щодо знищення (утилізації) майна приймається також у випадку, якщо за рішенням комісії майно не було безоплатно передано жодній з осіб, які виявили бажання його отримати.

Якщо механізм знищення (утилізації) відповідно до наданих рекомендацій або приписів спеціально уповноважених органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль і нагляд за обігом, якістю та безпекою продукції, не вимагає технологічного оброблення, таке знищення може бути проведено комісією самостійно.
Знищення (утилізація) іншого майна здійснюється із залученням організацій, які отримали відповідні ліцензії, мають обладнання та досвід, необхідні для проведення такої роботи. Рішення про визначення такої організації приймається комісією.

Транспортні засоби можуть бути розукомплектовані, при потребі із залученням спеціаліста станції технічного обслуговування, з подальшою реалізацією органами державної виконавчої служби приладів, вузлів, агрегатів за вартістю, визначеною експертом.

На запит державного виконавця щодо даного виду майна із зазначенням кодів відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14), що встановлюються експертом або представником митного органу, який запрошується для їх визначення, митний орган зобов'язаний надати довідку про суму належних до сплати податків та зборів.

Рішення щодо передачі на утилізацію приладів, вузлів, агрегатів, що не придатні для подальшого використання за призначенням, приймається комісією.

17. Отримані від реалізації майна податки та збори перераховуються державним виконавцем на відповідний рахунок митного органу в 3-денний термін з дня надходження коштів на депозитний рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби для подальшого їх зарахування до Державного бюджету України за кодом класифікації доходів бюджету «Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів».

18. У разі реалізації, знищення, утилізації, переробки або безоплатного передання конфіскованого майна державний виконавець виносить відповідну постанову про закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 8 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження», копію якої додатково направляє до митного органу.

19. У разі скасування рішення суду про конфіскацію майна орган, у якого воно знаходиться на зберіганні чи у розпорядження якого надійшло, повертає майно власникові в порядку, встановленому законодавством.

Якщо описане державним виконавцем майно на момент скасування рішення суду про конфіскацію продовжує зберігатися митним органом, таке повернення здійснюється митним органом за участю державного виконавця.

Якщо ж майно надійшло у розпорядження державного виконавця (передано ним на зберігання суб'єкту господарювання чи спеціалізованій торговельній організації), орган державної виконавчої служби забезпечує повернення майна митному органу для подальшого його оформлення у митному відношенні та видачі власнику. Повернення майна митному органу здійснюється на підставі матеріальної довіреності та оформлюється актом приймання-передачі від зберігача майна до митного органу.

У разі реалізації майна, щодо якого скасоване попереднє рішення суду про конфіскацію, власнику або уповноваженій ним особі повертаються кошти, одержані від реалізації такого майна.

Повернення грошових коштів здійснюється згідно з Порядком виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів, або бюджетних установ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 N 609, органами Державного казначейства України.

20. Щокварталу до 5-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, між органом державної виконавчої служби та митним органом проводиться звірення щодо розпорядження конфіскованим майном.

За результатами такого звірення складається акт за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку.

Звірення проводиться наростаючим підсумком з початку року з урахуванням залишків описаного та (або) переданого протягом попередніх років майна. В актах звірення обов'язково зазначаються показники по всьому конфіскованому майну, по якому виконавчі документи знаходяться на виконанні, з урахуванням документів, які на початок звітного року не були завершені. Дані можуть бути виключені з актів звірення лише після здійснення повного розпорядження майном на початку наступного звітного року.

Узагальнений акт до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, направляється органами державної виконавчої служби та митними органами відповідно до підпорядкованості до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та до Державної митної служби України за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку.

21. У кінці кожного року (грудень) комісією у складі представників органу державної виконавчої служби та митного органу проводиться суцільна перевірка наявності конфіскованого майна, переданого на зберігання та реалізацію, у всіх місцях його зберігання, у тому числі в митних органах та в спеціалізованих торговельних організаціях.

Про результати перевірки наявності конфіскованого майна органи державної виконавчої служби та митні органи інформують у довільній формі відповідно до підпорядкованості Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та Державну митну службу України одночасно з направленням узагальненої інформації про результати розпорядження конфіскованим майном за IV квартал.

З оригіналом документа можете ознайомитися тут

Підписатися
Повідомлення про
guest

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

0 Коментар
Вбудовані відгуки
Переглянути всі коментарі