Типове положення про управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України

Типове положення про управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

1. Управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі — Управління) є органом державної виконавчої служби, який входить до системи органів Міністерства юстиції України, підпорядковується Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі — Департамент) та є структурним підрозділом головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі — головне територіальне управління юстиції).

До складу Управління входить відділ примусового виконання рішень.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства юстиції України, дорученнями Міністра юстиції України, його заступників, директора Департаменту, наказами головного територіального управління юстиції, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Управління є:

  • реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі — виконання рішень);
  • підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;
  • організація, контроль та здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених законом.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує, контролює здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених законом, відповідним відділом примусового виконання рішень та відділом державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі — Відділ);

2) забезпечує доступ державних виконавців до баз даних і реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію про боржників, їхнє майно, в тому числі кошти;

3) організовує інформаційне забезпечення виконавчого провадження, зокрема електронного документообігу, забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та забезпечує здійснення контролю за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені виконавчі дії;

4) здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями;

5) аналізує результати діяльності з питань примусового виконання рішень відповідного відділу примусового виконання рішень, Відділу, розробляє заходи щодо підвищення ефективності їх функціонування;

6) забезпечує ведення обліково-статистичної звітності відділом примусового виконання рішень та Відділом, контролює її ведення, узагальнює та аналізує стан виконання рішень державними виконавцями;

7) за дорученням Департаменту представляє інтереси Департаменту під час розгляду справ у судах загальної юрисдикції, готує матеріали до розгляду цих справ;

8) погоджує питання щодо виплати винагороди державним виконавцям;

9) розглядає звернення громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних із виконанням рішень, аналізує стан цієї роботи, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

10) розглядає запити на отримання публічної інформації;

11) організовує освітньо-роз'яснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання покладених на Управління завдань;

12) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення директору Департаменту, начальнику головного територіального управління юстиції;

13) здійснює аналітичне, інформаційне, методичне та організаційне забезпечення виконання рішень;

14) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, головного територіального управління юстиції.

5. Управління з метою організації своєї діяльності:

1) бере участь в організації роботи з підвищення кваліфікації кадрів Управління та підготовки звітів з кадрових питань;

2) здійснює контроль та координує діяльність Відділу;

3) вносить начальнику відповідного головного територіального управління юстиції подання, погоджене з директором Департаменту, щодо нагородження державними нагородами та заохочення працівників Управління, Відділу;

4) вносить начальнику відповідного головного територіального управління юстиції пропозиції щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Управління, Відділу;

5) бере участь у межах своєї компетенції у забезпеченні дотримання державної таємниці в Управлінні, Відділі;

6) здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань боротьби з корупцією та забезпечує їх неухильне виконання в Управлінні, Відділі;

7) забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції та здійснення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства;

8) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

9) забезпечує організацію роботи щодо реалізації Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 440.

6. Управління має право:

1) залучати до виконання завдань, покладених на Управління, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

2) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, ініціювати питання про утворення (скликання) консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (рад, комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених на Управління завдань;

4) здійснювати перевірки та брати участь у перевірках роботи Відділу;

5) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів.

7. Управління здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через Відділ.

8. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідного головного територіального управління юстиції, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

9. Управління очолює заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби — начальник Управління державної виконавчої служби (далі — начальник Управління).

Начальник Управління та його заступники (у тому числі заступник начальника Управління — начальник відділу примусового виконання рішень) призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

Рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника Управління та його заступників приймається державним секретарем Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

Начальник Відділу, заступник начальника Відділу, завідувач сектору у складі Управління, державні службовці, службовці та працівники Управління призначаються на посади та звільняються з посад начальником головного територіального управління юстиції у встановленому законодавством порядку.

Дисциплінарні провадження щодо керівників, державних виконавців та інших працівників Управління здійснюються за ініціативою суб’єкта призначення, у тому числі на підставі відповідного подання директора Департаменту державної виконавчої служби.

Начальник Управління здійснює контроль за виконанням покладених на Управління, відділ примусового виконання рішень, інші структурні підрозділи Управління, Відділ завдань і здійснення ними своїх повноважень відповідно до законодавства.

10. Начальник Управління:

1) очолює Управління, здійснює керівництво його діяльністю, діяльністю Відділу, за дорученням Міністра юстиції України, заступників Міністра, директора Департаменту, начальника відповідного головного територіального управління юстиції представляє Управління у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний Міністру юстиції України, його заступникам, директору Департаменту, начальнику відповідного головного територіального управління юстиції за організацію та результати діяльності Управління;

2) організовує роботу Управління, Відділу з виконання завдань, покладених на головне територіальне управління юстиції, з питань реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень;

3) вносить на розгляд начальнику відповідного головного територіального управління юстиції, директору Департаменту пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень;

4) забезпечує виконання Управлінням, Відділом Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції України, його заступників, директора Департаменту, наказів головного територіального управління юстиції;

5) звітує перед Міністром юстиції України, директором Департаменту, начальником головного територіального управління юстиції щодо виконання покладених на Управління завдань та планів роботи;

6) вносить на розгляд начальника відповідного головного територіального управління юстиції пропозиції щодо проекту структури, штатного розпису та кошторису на утримання головного територіального управління юстиції в частині, що стосується Управління, Відділу;

7) укладає договори з особами, залученими до проведення чи організації виконавчих дій, оплата за якими здійснюється за рахунок авансового внеску стягувача;

8) вносить на розгляд начальника відповідного головного територіального управління юстиції пропозиції щодо заохочення або ініціювання дисциплінарного провадження стосовно керівників, державних виконавців та інших працівників територіальних органів державної виконавчої служби;

9) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, працівниками Управління;

10) забезпечує здійснення перевірки законності виконавчих проваджень відповідно до вимог закону;

11) планує роботу Управління та забезпечує належний і своєчасний стан виконання запланованих заходів, а також погоджує плани роботи для відділу державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі;

12) вносить подання про встановлення надбавок до посадових окладів заступникам начальника Управління, начальнику відділу примусового виконання рішень, начальнику Відділу, іншим працівникам Управління та їх позбавлення;

13) погоджує преміювання працівників Управління та Відділу;

14) бере участь у нарадах, колегіях та інших заходах, що проводяться відповідним головним територіальним управлінням юстиції, а також у підготовці відповідних документів і матеріалів з питань діяльності Управління, відділу примусового виконання рішень, інших структурних підрозділів Управління, Відділу;

15) організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних із діяльністю Управління та Відділу, проводить особистий прийом громадян;

16) організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Управління відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства;

17) проводить наради з питань, що належать до компетенції Управління;

18) забезпечує дотримання працівниками Управління виконавської та трудової дисципліни;

19) у межах повноважень дає обов'язкові для виконання доручення працівникам Управління, Відділу;

20) здійснює інші повноваження відповідно до закону.

11. Начальник Управління за посадою є членом колегії головного територіального управління юстиції та членом конкурсної комісії головного територіального управління юстиції.

12. Працівники Управління здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником відповідного головного територіального управління юстиції.

13. Управління та відділ примусового виконання рішень мають печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

З оригіналом документа можете ознайомитися тут

Підписатися
Повідомлення про
guest

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

0 Коментар
Вбудовані відгуки
Переглянути всі коментарі